Бидний тухай

  • Тус газар бүтэц орон тоогоор 35 алба хаагчидтай батлагдсан. Одоогоор 33 алба хаагч ажиллаж байна. Үүнээс:

 

  • Офицер-21, ахлагч-12, эрэгтэй-23, эмэгтэй-10 алба хаагчтай.

 

  • Боловсролын зэргээр: Магистр-7, бакалавр-22, бүрэн дунд-4

      -Санхүү захиргаа -7 алба хаагч

      -Цагдан хорих байр харуул хамгаалалт-17 алба хаагч

      -Иргэний шийдвэр гүйцэтгэл -5 алба хаагч

      -Хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх ажиллагаа хариуцсан -4 алба хаагч ажиллаж байна.