Home / Албадан дуудлага худалдаа / ЗАРЛАЛ: АЛБАДАН ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА ЯВУУЛАХ ТУХАЙ

ЗАРЛАЛ: АЛБАДАН ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА ЯВУУЛАХ ТУХАЙ

Архангай аймаг дахь шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газраас дараах үл хөдлөх эд хөрөнгийн Хоёр дахь  албадан дуудлага худалдааг 2019 оны  12   дугаар  сарын    25  -ны  өдрийн 10 цагт тус газрын 305 тоот өрөөнд зохион байгуулна. Оролцогчдыг 2019 оны  12 дугаар  сарын  24 -ны өдрийн 14 цагаас –17 цагийн  хооронд  Архангай аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын 201 тоот өрөөнд бүртгэнэ. Хугацаа хоцорсон хүсэлтийг  хүлээн авах  боломжгүйг  анхаарна  уу.

Бүртгүүлэхдээ: дэнчинг кассанд тушааж  баримтын нэг хувийг мөн дуудлага худалдаанд оролцох хүсэлт, эрх үүрэгтэй танилцсан баримтуудыг дуудлага худалдаа хариуцсан ажилтанд өөрийн биеэр өгч хянуулан бэлдсэн хайрцагт хийнэ. Хаяг: Архангай аймаг, Эрдэнэбулган сум 2-р баг Архангай аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх  газар

Цахимхаяг: http:arkhangai_shga@cd.gov.mnУтас:70332270

About arkhangai arkhangai

Scroll To Top